Shree Ram Raksha Stotra in English

Spread the love

Ram Raksha Stotra in English: Shree Ram Raksha Stotra stands as a formidable bastion of protection. Crafted originally in the venerable Sanskrit tongue, it emerges as a cherished cornerstone of Hindu devotion, an earnest plea directed towards the divine figure of Lord Shree Ram Chandra.

shree ram raksha stotra in english

History unfolds with Lord Shiva issuing a solemn decree to the venerable sage Budha Kausika, tasking him with the creation of the most potent safeguard, a veritable shield or ‘kavach’ for the faithful. Guided by the celestial counsel of Lord Shiva, the sage Budha Kausika pens the illustrious Shree Ram Raksha Stotra. Even within the ancient verses of the Rig-Veda, echoes of this divine hymn reverberate.

The very name ‘Ram Raksha’ signifies a sanctuary, a haven from the benevolent gaze of Lord Shree Rama. Often referred to as the ‘Rama-Kavach’, this shield of defense, bestowed by the divine Lord Shree Ram, assumes the form of Vajrapanjarnamedam, the impenetrable armor of Shree Ram.

Ram Raksha Stotra in English

Shree Ganeshaya Namah

Asya Shree Rama Raksha Stotra Manthrasya
Budha Kousika Rishi, Shree Sita Ramachandra Devatha,
Anushtup Chanda, Sita Shakthi, Srimad Hanumana Keelakam,
Shree Sita Ramachandra Preethyarthe Jape Viniyogaha 

॥ Aththa Dhyanam ॥

Dhyayed Ajanu Bahum Drutha Sara Danusham Badha Padmasanastham,
Peetham Vaso Avasanam, Nava Kamala Dala Spardhi Nethram, Prasannam,
Vamangaruda Sita Mukha Kamala Milalochanam Neeradhabham,
Danalangara Deeptham Datha Muru Jada Mandalam Ramachandram || 

॥ Iththi Dhayanam ॥

Charitham Raghu Nadasya Satha Koti Pravistharam,
Ekaikamaksharam Pumsam Maha Pathaka Nasanam ॥1॥

Dhyathwa Neelolpala Shyamam Ramam Rajeevalochanam,
Janaki Lakshmano Petham, Jata Makuta Manditham ॥2॥

Sasi Thoona Dhanur Bahu Panim Naktham charaantakam,
Swa Leelaya Jagathrathum, Avirbhoottham Ajam Vibhum ॥3॥

Rama Raksham Padeth Pragnaha, Papaghneem Sarva Kamadham,
Shiro May Raghava Pathu, Phalam Dasarathathmaja ॥4॥

Kousalyeyo Drusou Pathu, Viswamithra Priya Sruthi,
Granam Pathu Makhathrath, Mukham Soumithri Vathsalaha  ॥5॥

Jihwam Vidhyanidhi Pathu, Kandam Bharathavanditha,
Skandou Divyayudha Pathu, Bhujowbhagnea Karmukha  ॥6॥

Karou Sithapathi Pathu, Hrudayam Jamadagnyajith,
Madhyam Padu Khara Dwamsi, Nabhim Jambhavadasrya ॥7॥

Sugreevesa Kateem Pathu, Sakthithini Hanumath Prabhu,
Ooru Raghoothama Pathuraksha Kulavinasa Kruth  ॥8॥

Januni Sethu Kruth Padu, Janghe Dasamukhandaka,
Padou Vibheeshanasreedha, Pathu Ramokhilam Vapu ॥9॥

Etham Rama Balopethaam Rakshaam Ya Sukruthee Padeth.
Sa Chirayu Sukhee Puthree Vijayee Bhaveth ॥10॥

Patala Bhoothala Vyoma Charina Chathmacharina,
Na Drushtumapi Shakthasthe Rakshitham Ramanamabhi ॥11॥

Ramethi, Ramabhadrethi Ramachandrethi Yaa Smaran,
Naro Na Lipyathe Papair Bukthim Mukthincha Vindathi  ॥12॥

Jagajaithrakamanthrena Ramanamnabhirakshitham,
Ya Kanthe Dharayethasya Karastha Sarva Sidhaya ॥13॥

Vajra Panjara Namedham Yo Rama Kavacham Smareth,
Aavyahathagna Sarvathra Labhathe Jaya Mangalam ॥14॥

Aadishtavan yada swapne Ramaraksham imama hara,
Thadha likhithavan pratha prabudho Budhakousika ॥15॥

Aarama Kalpa Vrukshanam, Virama Sakalapadam,
Abhiramassthrilokanam, Rama Sriman Na Prabhu ॥16॥

Tharunou Roopa Sampannou, Sukumarou Maha Balou,
Pundareeka Visalakshou Cheerakrushna Jinambarou ॥17॥

Phala Moolasinou Danthou Thapasou Brahmachrinou,
Puthrou Dasarathasyathou Bratharou Ramalakshmanou  ॥18॥

Saranya Sarva Sathwanam Sreshtou Sarva Danushmatham,
Raksha Kula Nihanthou Traayetham No Raghothamou ॥19॥

Aatha Sajja Danusha Vishu Sprusa Vakshaya Suga Nishanga Sanginou,
Rakshanaya Mama Ramalakshmanaa Vagratha, Padhi Sadaiva Gachathaam ॥20॥

Sanadha Kavachee Gadgi Chapa Bana Dharo Yuva,
Gachan Manoradhosmakam Rama Pathu Sa Lakshmana ॥21॥

Ramo Dasaradhi Shooro Lakshmanucharo Balee,
Kakustha Purusha Poorna Kousalyayo Raghothama ॥22॥

Vedantha Vedhyo Yagnesa Purana Purushothama,
Janaki Vallabha Sreeman Aprameya Parakrama ॥23॥

Ithyethani Japenithyam madbhaktha Shradhayanvitha,
Aswamedhadhikam Punyam Samprapnothi Na Sanshaya ॥24॥

Ramam Doorvadala Shyamam Padmaksham Peetha Vasasam,
Sthuvanthi Namabhir Divyai Na They Samsarino Nara ॥25॥

Ramam Lakshmana Poorvajam Raghuvaram Seethapathim Sundaram,
Kakustham Karunarnavam Guna Nidhim Vipra Priyam Dharmikam
Rajendram Sathya Sandham Dasaratha Thanayamshyamalamsanthamoorthim,
Vande Lokabhiramam, Raghukula thilakamRaghavam Ravanarim ॥26॥

Ramaya Ramabhadraya Ramachandraya Vedhase,
Raghu Nadhaya Nadhaya Seethaya Pathae Namaha ॥27॥

Shree Rama Rama Raghu Nandana Rama Rama,
Shree Rama Rama Bharathagraja Rama Rama,
Shree Rama Rama Rana Karkasa Rama Rama Rama,
Shree Ramachandra Saranam Bhava Rama Rama ॥28॥

Shree Ramachandra Charanou Manasa Smarami,
Shree Ramachandra Charanou Vachasa Grunami,
Shree Ramachandra Charanou Sirasa Namami,
Shree Ramachandra Charanou Saranam Prapadhye ॥29॥

Matha Ramo, Math Pitha Ramachandra,
Swami Ramo, Math Sakha Ramachandra,
Sarvaswam May Ramachandro Dayalu,
Na Anyam Naiva Jane Na Jane ॥30॥

Dakshine Lakshmano, Yasye Vame Cha Janakathmaja,
Puratho Maruthir Yasya Tham Vande Raghunandanam ॥31॥

Lokabhiramam Rana Ranga Dheeram Rajheeva Nethram Raghuvamsa Nadham,
Karunya Roopamkarunakaram Tham Sri Ramachandram Saranam Prapadhye ॥32॥

Mano Javam, Maruda Thulya Vegam,Jithendriyam Buddhi Matham Varishtam,
Vatha Atmajam Vanara Yudha Mukhyam, Sree Rama Dootham Sharnam Prapadhe ॥33॥

Koojantham Rama Ramethi Maduram Madsuraksharam,
Aaroohya Kavitha Shakhaam Vande Valmiki Kikokilam ॥34॥

Apadam Apa Hantharam Datharam Dana Sarva Sampadam,
Lokabhiramam Sriramam Bhooyo Bhooyo Namamyaham ॥35॥

Bharjanam Bhava Bheejanamarjanam Sukhasampadam,
Tharjanam Yama Dhoothanam Rama Ramethi Garjanam ॥36॥

Ramo Rajamani Sada Vijayathe Ramam Ramesam Bhaje,
Ramenabhihatha Nisachara Chamoo Ramaya Thasmai Namaha,
Ramannasthi Parayanam Paratharam Ramasya Dasosmyaham,
Rame Chitha Laya Sada Bhavthu May Bho Rama Mamudhara ॥37॥

Shree Rama Rama Ramethi Reme Rame Manorame,
Sahasra Nama Thathulyam Rama Nama Varanane ॥38॥

Ithi Budha Koushika Virachitham Rama Raksha Stotram Sampornam ॥

॥ Shree Sitaramchandrarpanamasthu ॥

This composition is devoted to holy feet of Shree Rama and sita.

Alongside the Shree Hanuman Chalisa, the Ram Raksha Stotra is revered as an impregnable bulwark, manifested in the sacred vibrations of mantra. It is believed that under the aegis of the Shree Rama Kavach, devotees remain untouched by the vagaries of existence.